Mis on tehtud

1. oktoobril 2016. a toimus Obinitsas juubelikonverents “Mul viil sõna’ sõõrunõsõ’… Hao Paali 70”

 • Osmo Pekonen „Peko ja Beowulf“
 • Heiki Valk „Jumala lahkumine: järelpudemeid Peko kohta, peamiselt 1990. aastatest“
 • Olga Kalinina „О предварительных результатах исследования церковной жизни населения Печорского района во вт. пол. ХХ в“ („Petseri rajooni inemisi 20. saandi tõõsõ poolõ keriguelu uurimisõ esialgsist tulõmuisist“)
 • Terry Gunnell „The role of performance studies in folkloristics“ („Õgasagamatsi esitüisi uurmisõst“ )
 • Ülo Valk „Hao Paali ku tiidüsmiis“
 • Sulev Iva, Karl Pajusalu „Hao Paali – seto keele vedosnik“
 • Aare Hõrn „Hao Paali – Setoma iist iloh, tüüh ja võitlusõh“
 • Janika Oras „Seto vana helülaat täämbätsel pääväl – rakõndusetnomusikoloogi puult kaieh“
 • Madis Arukask „Mütoloogilisõ regilaulu „Lemmeleht“ usundilis-kombõstigulisõst tagapõh´ast“
 • Juubõlikogomigu tutvustus, sõnavõtu’, iloõdak

Konverentsi toetasõ’ Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus (Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018), Tarto Ülikuul.
Konverentsi kõrraldasõ’ Seto Instituut ja Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskus: Ahto Raudoja, raudahto@gmail.com; Eva Saar, eva.saar@ut.ee

 “Ülikuul rattil 2016: Luhamaa” 

9. oktoobril 2016 toimus Seto instituudi õppereis Luhamaa nulka.
Kava on nähtav lisatud pildilt. Et seda paremini näha, klõpsa vasakul olevale pildile ja see avaneb suurelt.
Ülikuul rattil 2016_seto

Suvõülikool “Elo rannah” 1. augustil 2014 Lüübnitsah:

 • Nassari Elvi – Seto ja vana-vinne söögi’: ütist ja eissugumast
 • Laanetu Koll’a – Kallopüüdmisest Pihkva järve veereh
 • Kalla Urmas – Rannaveere kasvu’ ja tsirgu’ (ilosa ilmaga kul’atadas väläh)
 • Kõivupuu Marju – Veeremaast saa keskkotus! Vinne vanausuliste elost
 • Aabramsi Vahur – Kost ja kuis saa uuri’ elolugusit
 • Kalkuni Andreas – Setodõ Pühä Maar’a legendi’

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul Tartus 30.01 esitleti raamatusarja “Seto kirävara” viimaseid väljaandeid

 • Vahur Aabrams “Elulaulikute elulugudest”
 • Olga Kõlli „Tõnisoni Mannist ja tema lauludest”
 • Raamatusarja “Seto kirävara” (Seto Instituut) viimaste raamatute esitlus: „Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq“ (koostanud Paul Hagu, Vahur Aabrams, 2013, SI & EKM), „Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’“ (koost. Olga Kõlli, 2013, SI).
 • Liina Saarlo “Kodavere Vana Kandle saamisest”
 • Kodavere Vana Kandle (koost. L. Saarlo ja E. Tuvi, toim. J. Oras ja K. Salve) esitlus

11.12.2013 “Seto kirävara” säitsmendä raamadu “Tõnisoni Manni elo ja timä laulu” kaejatsi
Seto instituut pallõs puulpühä 14.12.13 kellä 13.00 Obinitsa seltsimajja “Seto kirävara” säitsmendä raamadu
TÕNISONI MANNI ELO JA TIMÄ LAULU kaejatsilõ.
Lauldas Manni laule, kaias raamadu mano tett tsõõrikplaati, Manni tütär Olga esitas imä loomingut. Tulõ eis, ni võta ka sõbõr üteh. Ku saa-ai puulpühä tulla, sõs raamadu järgmätse kaejatse ommava iispäävä Verskah Vabarna Anne nimelitsel umakultuuriõdagul.

29.11.2013 1. detsembril toimub Obinitsas Arvis Kiristaja raamatu “Setomaa kohanimed” kaejatsi
KIRISTAJA ARVISÕ raamadu SETOMAA KOHANIMED (Seto Instituudi toimõtisõ 1) KAEJATSÕ.
Kohal suurõ tüü tegija Kiristaja Arvis.
Hummogupoolõ tege Arvis Setomaa kuulõ oppajilõ oppõreisi õdagupuul Setomaal. Kogonõminõ ja sõidualostus 09.30 Obinitsah Seto Seltsimaja mant.
Ku kinkõlgi om huvvi ja kotsit jääs sis võtkõ ühendüst:
Reimani Nelega (tel. 56925569) või Hõrna Aarega (tel. 56222348)

 

02.11.2013 Ilmunud on Seto Instituudi toimetised nr 1 – Arvis Kiristaja koostatud raamat Setomaa kohanimedest

setomaa_kohanimed_kaasvaike1
Arvis Kiristaja. Setomaa kohanimed (Seto Instituudi toimetised, 1). Värska: Seto Instituut, 2013.
Kõvakaaneline, 247 lk.
ISBN: 9789949931774

Seto Instituut on jõudnud oma toimetiste sarja esimese raamatuni: ilmunud on Arvis Kiristaja koostatud “Setomaa kohanimed”.

Väljaande näol on tegemist esimese ülevaatliku teosega kogu Setomaa ehk Petserimaa toponüümikast. Raamatus on lisaks koostaja ja autori Arvis Kiristaja mahukale, mitmesajast märksõnast koosnevale nimeloendile ka Mariko Fasteri artikkel seto toponüümikast. Raamatus on lisaks koostaja ja autori Arvis Kiristaja mahukale, mitmesajast märksõnast koosnevale nimeloendile ka Mariko Fasteri artikkel seto toponüümikast. Väljaande lõpus on kasutatud ja soovitava kirjanduse loetelu ning ülevaade piirkonna kaartitest alates 18. sajandi kolmandast veerandist kuni tänapäevani.

Toimetiste sarjas hakatakse avaldama teaduslikke ja populaarteaduslikke käsitlusi erinevatel Setomaaga seotud teemadel. Raamatu kujundas Julius Sommer.

Lisainfo ja tellimine: info@setoinstituut.ee

02.10.2013 4. oktoobril toimub Värska kultuurikeskuses Leonid Zurovi ja Boris Vilde 1937.-1938. aasta Setomaa uurimisretkedele pühendatud rahvusvaheline konverents

4. oktoobril algusega kl 9.30 toimub Värska Kultuurikeskuses (Värska, Pikk 12) rahvusvaheline konverents „Setomaa uurimisretked 1937.–1938. aastal: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitöömaterjalid Pariisi Inimese Muuseumist“. Eesti, vene ja prantsuse uurijad räägivad Prantsusmaalt lähtunud arheoloogia- ja etnograafiaalaste välitööde materjalidest ning nende tähendusest tänapäeva teaduse kontekstis. Konverents on osa suuremast projektist, mille eesmärgiks on 1937. ja 1938. aasta välitöömaterjalide publitseerimine koos kommenteerivate artiklitega kolmes paralleelväljaandes – prantsuse, vene ja eesti keeles. Projekti partnerid: Rahvuslik Loodusajaloo Muuseum (Pariis), Venemaa Etnograafiamuuseum (Sankt-Peterburg), Tartu Ülikool, Seto Instituut.

Konverentsi kava:

 • Tatiana Fougal (Pariis). Aрхив Зурова и Вильде в Музее Человека (Muséum national d’histoire naturelle) /Zurovi ja Vilde arhiiv Inimese Muuseumis
 • Olga Fišman (Sankt-Peterburg). Этнология сету в СПб: собиратели, архивы, коллекции, полевые практики, современный опыт презентации / Seto etnoloogia Peterburis: kogujad, arhiivid, kogud, välitööd, kaasaegne presenteerimiskogemus
 • Ahto Raudoja, Heiki Valk (Tartu). Setomaa ajalooline kultuuriruum ja uurimislugu Eesti ajaloo kontekstis / Историко-культурное пространство и история изучения Сетумаа в контексте истории Эстонии
 • Marina Zasedskaja (Sankt-Peterburg). Образ Сетумаа в отчетах Л. Зурова в контексте культурно-социальных реалий 1920 – 1930 – хх / Setomaa kuvand L. Zurovi aruannetes 1920.-30. aastate sotsiaalsete reaaliate kontekstis
 • Sergei Mõznikov (Sankt-Peterburg). Топонимия Печорского края в контексте топонимии Северо-Запада / Petserimaa toponüümid Loode-Venemaa toponüümide kontekstis
 • Arvis Kiristaja (Tallinn). Setomaa külade nimed ja nende võimalik päritolu / Наименования деревень Сетумаа и их возможное происхождение
 • Sergei Beletski, Jelena Mihhailova (Sankt-Peterburg), Ljubov Grušina (Tallinn). Памятники археологии Печорского края в исследовании Л. Зурова и Б. Вильде: Историографический аспект / Petserimaa muistised L. Zurovi ja B. Vilde uurimustes: historiograafiline asepekt
 • Mare Aun, Arvis Kiristaja (Tallinn), Heiki Valk (Tartu). L. Zurovi arheoloogilised uurimistööd ja nende koht Eesti arheoloogias / Археологические исследования Л. Зурова и их место в археологии Эстонии
 • Marina Zasedskaja, Olga Kalinina (Sankt-Peterburg). Засецкая М., Калинина О. Празднично-обрядовая культура 1920 -1930-х в Печорском края и в отчетах Л. Зурова / Pühadetavand 1920.-1930. aastate Petserimaal L. Zurovi aruannetes
 • Mare Piho, Ergo-Hart Värstrik (Tartu). Setode rahvapärane õigeusk ja ristiusueelsed traditsioonid / Народное православие и дохристианские традиции сету
 • Aleksei Novožilov ( (Sankt-Peterburg). Cакральная топография Псково-Печорского края / Petserimaa sakraaltopograafia
 • Heiki Valk, Ahto Raudoja (Tartu). Setomaa looduslikud pühapaigad / Природные святилища Сетумаа
 •  Paul Hagu (Tartu). Seto pühad, pulma- ja kalmistutavad / Cетуские праздники, свадебные и поминальные обыча
 • Izabella Šangina (Sankt-Peterburg). Общая характеристика материалов по русской этнографии, собранных в Печорском края в 1937 -38 гг. Л. Зуровым и Б. Вильде (историко-культурное значение памятника) / L. Zurovi ja B. Vilde poolt Petserimaal 1937.-1938. aastal kogutud vene etnograafia alastest materjalidest
 • Nikolai Laanetu, Kadri Vissel (Tartu). Setomaalt kogutud etnograafilistest andmetest / Об этнографических данных, собранных в Сетумаа

Seto suveülikool 2. august 2013
Luhamaa, Leima Aarne talu õu

Päevakava

 • Avasõnad. Ahto Raudoja, SA Seto Instituut
 • Pärimuskultuuri õpetamise korraldus Setomaa koolides. Nele Reimann-Truija, Silvi Palm, Setomaa Valdade Liit
 • Suiti kultuuriruumi tutvustus Lätimaalt. Pärimuskultuuri kooliprogrammi integreerimise kogemused. Grigorijs Rozentāls, Suiti Etnokultuuri Fondi juhatuse liige. Ligita Stašaite, Alsunga keskkool
 • Pärimuskultuuri õpetamine vanal Võromaal. Tiia Allas, SA Võro Instituut
 • Omakultuuri õpetamise tulemused Kihnu koolides. Mare Mätas, SA Kihnu Kultuuriruum
 • Seto latsi kooli tegevus Tallinnas. Annela Laaneots, Helve Mets, Seto latsi kool
 • Laste pärimuslaagrite korraldamise kogemustest Setomaal. Õie Sarv ja Sigre Andreson
 • Pärimuskultuuri õpe Udmurtias
 • Luhamaa nulga ajalookonverents

Suveülikooli toetab Eesti-Läti programm