Rubriik: Üliõpilastööd

Üliõpilastööde preemiakonkurss 2021

SA Seto Instituut kuulutab välja 2021. a preemiakonkursi parimate setoteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks. Tööde saatmise tähtaeg on 21.06.2021 ning tööd palume saata digikujul või lingina aadressil info@setoinstituut.ee.

Uuendusena ootame sel aastal konkursile ka seminaritöid!

Pange tähele, et konkursile laekuvad tööd EI PEA olema kaitstud 2021. aastal ega 2020/21. õppeaastal, vaid konkursile ootame viimase kolme aasta (2019-2021) jooksul kaitstud töid. See annab võimaluse oma töö konkursile esitada ka neil, kes näiteks eelmisel aastal ei olnud konkursist kuulnud. Kasutage seda võimalust!

Noore teadlaskonna arendamine on üks Seto Instituudi põhieesmärke ja üliõpilastele toe pakkumine meie üks prioriteetseid tegevusi. Siit üleskutse kõigile tudengitele ja juhendajatele: kui tudeng otsib Setomaaga seotud uurimisteemat, aga täpselt ei tea, mida uurida, või mis on uurimata, siis võtke meiega kindlasti ühendust (info@setoinstituut.ee)! Meil on hea ülevaade juba kaitstud üliõpilastöödest, seega saame anda viiteid varasematele töödele, millest tudeng saab omakorda õppida, samuti saame välja pakkuda uurimisteemasid ja valdkondi. Samuti on meil hea ülevaade setoainelisest kirjandusest alates suurtest kogumikest kuni üksikartikliteni. Töö juhendaja ei pea olema seto teaduste spetsialist – saame omalt poolt vajadusel kaasjuhendada või leida kaasjuhendaja tudengile sobivast ülikoolist. Ka ei pea üliõpilasel olema eelnevaid teadmisi Setomaast ega seto juured – peamine on tahe uurida ja analüüsida seda põnevat piirkonda. Võimalused on lõputud, edasised uurimisvõimalused head ja tööpõld lai, kuna seto teadlastest on suur puudus.

Uuendusena ootame konkursile ka seminaritöid. Kuna konkurss pole viimastel aastatel olnud kuigi tihe, saame seminaritööd konkursi arvestusse võtta, neil on samuti rahalise preemia võimalus. Seminaritööde teemavaliku, juhendajate, kirjanduse jm toe osas saame samuti omalt poolt aidata, võtke kindlasti ühendust.

2020. aasta preemiakonkursi peaauhinna, sh rahalise preemia pälvis Joonatan Lepik, kes esitas konkursile 2020. a Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonnas kaitstud loov-praktilise lõputöö “Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu”. Loe konkursitulemustest lähemalt SIIT.

2021. aastal toimub konkurss seitsmendat korda. 2015. aasta jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

Preemiakonkurssi toetab Rahvakultuuri Keskus Setomaa pärimuskultuuri toetamise programmi kaudu.

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2020

Seto Kuningriigipäeval, 5. septembril 2020 Kolossova külas kuulutas Seto Instituut välja 2020. aasta setoteemaliste üliõpilastööde preemiakonkursi tulemused.

Joonatan Lepiku ehitatud Kikkasepa talu tsässon selle pidulikul avamisel 2019. a augustis

Peaauhinna, sh rahalise preemia pälvis Joonatan Lepik, kes esitas konkursile 2020. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonnas kaitstud loov-praktilise lõputöö “Tsässona kavandamine ja ehitamine Kikkasepa tallu”. Töö juhendajad olid Leele Välja ja Seto Instituudi tegevjuht Ahto Raudoja.

Töid hinnanud Seto Instituudi nõukogu tõi Lepiku töö puhul välja järgmist:

“Töö on pikk ja põhjalik, omades lisaks puht praktilisele osale ka küllalt head teoreetilist osa.”

“Lepiku töö on selge ja sisuline ning realiseerus ka praktiliselt – päris tsässonana Kirikumäel.”

“Korralikult lahti kirjutatud tekst, ülitore praktiline tulemus ja õpetussõnad tulevikuks. Selle töö rakenduslik  väärtus on väga suur.”

Preemiad pälvisid ka teised konkursile esitatud tööd:

  • Meeli Metsa Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala kaitstud magistritöö „Õuesõpe mobiilse tehnoloogia abil Saatse avastusraja näitel“
  • Hendrik Valgma Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetöö „Eksitaja Eesti rahvausundis: eksitajakogemuse muutumisest ajas Setumaa pärimuse näitel“

Preemiakonkursi läbiviimist toetab Rahvakultuuri Keskus.

Kõik auhinnatud tööd asuvad väljatrükituna ja köidetuna Reegi maja raamatukogus.

Üliõpilastööde preemiakonkursi uus tähtaeg on 13. juuli

Seoses keerulise kevadega, esialgu väljakuulutatud tähtaja sattumisega jaaninädalale ja kuumalainesse ning Seto Kuningriigipäeva lükkumisega septembrisse lükkame üliõpilastööde preemiakonkursi tööde esitamise tähtaja edasi 13. juulile. 

Esmaspäevaks, 13. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2018‒2020 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 5. septembril 2020 toimuval Seto Kuningriigipäeval Kolossovas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

2019. aastal võitis konkursi peapreemia Tobias Weberi Saksamaal kirjutatud ingliskeelne bakalaureusetöö “Kraasna – The state of documentation and description of an extinct South Estonian dialect” (“Kraasna murre – väljasurnud lõuna-eesti keele murde dokumenteerimise ja kirjelduse seis”). Tobias Weber on Kraasna murde kohta koostanud sisuka ingliskeelse kodulehekülje, mis asub aadressil https://kraasna.wordpress.com/.

2020. aastal toimub preemiakonkurss 6. korda.

Failid võib saata pdf-na või lingina (nt DSpace vms) aadressil info@setoinstituut.ee

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee

Üliõpilastööde konkurss 2020

SA Seto Instituut kuulutab välja 2020. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

Konkurss toimub juba kuuendat korda. 2015. aasta jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2019

2019. aasta preemiakonkursile laekus kaks üliõpilastööd:

  • Tobias Weber (Müncheni ülikooli soome-ugri ja uraali keelte instituut, bakalaureusetöö): “On linguistic fieldnotes, legacy material, and objectivity – a case study on the meta-documentation of the South Estonian Kraasna dialect”
  • Eleriin Seim (Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond, lõputöö): „Setu naise hame aineline kleidikollektsioon – “Veere pääl””

Seto Instituudi nõukogu hindas peapreemia vääriliseks Tobias Weberi töö Kraasna murdest, Eleriin Seimi kollektsioon hinnati II preemia vääriliseks.

Eleriin Seimi disaninitud ja õmmeldud seto naise hamõ aineline kleit

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2018

SA Seto Instituut andis 4. augustil 2018 Lüübnitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Seekord laekusid konkursile vaid bakalaureusetööd ning nõukogu otsustas jagada peapreemia kahe tugevaima töö vahel. Peapreemia pälvisid:

Kaja Tullus (Tartu ülikool) – „Võro- ja setokeelsed trükised 1987–2017: bibliograafia ”
Helen Saar (Eesti maaülikool) – “Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas”

Žürii tõstis esile ka Anne Tammelehe (Tartu ülikool) töö “Maarja Pähnapuu seto keel”

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2017

SA Seto Instituut andis 5. augustil 2017 Luhamaal, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Välja kuulutati 3 võitjat kahes kategoorias: 

Parim bakalaureusetöö:
Elis Tuik (Tallinna Ülikool) – „Setomaa lasteaedade pedagoogide ning lapsevanemate arvamused seto keele õpetamise ja pärimuskultuuri säilitamise vajalikkusest lasteaias”

Parimad magistritööd:
Marten Saareoks (Eesti Maaülikool) –„Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska veekeskuses“
Teele Laur (Eesti Maaülikool) –„Inspirational leaders and place – shaping practices for sustainability: a case study of Obinitsa (Innustusliidrid ja paiga loome jätkusuutlikud praktikad: juhtumiuuring Obinitsa külas)“

Eripreemia pälvis Võru gümnaasiumi õpilane Annabel Huik, kes esitas konkursile ka oma uurimistöö „Setomaa sootskad 1994–2016“

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2016

Seto instituudi üliõpilastööde konkursi peapreemia võitis päevakajaline töö endisaegsest haldusreformist (avaldatud 9.08.2016)

SA Seto instituut korraldas sel aastal teise preemiakonkursi seto-teemalistele üliõpilastöödele. Konkursile laekus neli bakalaureusetööd, kõik tööd on kaitstud Tartu ülikoolis. Konkursitöid hindas kümnest liikmest koosnev komisjon, kuhu kuuluvad Seto instituudi nõukogu liikmed.
Konkursi peapreemia, 325 eurot, võitis Matis Leima oma ajaloo osakonnas kaitstud lõputööga „Maareformi läbiviimine Võrumaa Misso ja Petserimaa Pankjavitsa valdades 1922–1940“ (juhendaja Tiit Rosenberg). Matis Leima uurimistöö puhul toodi välja eelkõige teema aktuaalsust ning arvukate, sh seni vähe kasutatud arhiiviallikate kasutamist. Välja toodi sedagi, et töö hõlmab tegelikult palju enamat kui pealkirjas välja toodud, andes mahuka ülevaate Luhamaa kandi arengust enne II Maailmasõda.
Matis Leima töö kokkuvõte on setokeelsena loetav ajaleht „Setomaa“ mainumbrist ning Setomaa uudiste arhiivis: http://www.setomaa.ee/luhamaa-nulk-ja-haldusrehvorm-100-aastaga-iist.
Sigrit Jõgi bakalaureusetööd „Seto ja lutsi sõnavara võrdlus“ (juhendaja Karl Pajusalu, kaitstud soome-ugri osakonnas) hindas komisjon kõige terviklikumaks ning kõige paremini loetavaks, seda ka mitte-filoloogist lugejale. Samuti on selles töös kõige enam uudset materjali ning põnevaid uurimistulemusi.
Väga tugevaks hinnati ka Anna-Kristina Rätsepa lõputöö „Muuseumi ja kogukonna suhted – Saatse seto muuseumi näitel“. Töö on kaitstud etnoloogia osakonnas, juhendaja Kristin Kuutma. Rätsepa uurimistöö paistab silma originaalse teemavaliku poolest: see on ainus töö, mis on uurinud tänapäeva Setomaal toimuvaid protsesse ning mis intervjuude kaudu on kaasanud kohalikku elanikkonda. Rätsepa töö tugevaim osa on teoreetiline osa, mis käsitleb muuseumiteooriat. Töös kerkis väga tugevalt üles „oma“ ja „võõra“ vastandumine.
Mariann Loosaare töö „Ainsuse 1. isiku pronoomeni väljajätt ida-seto tekstides“ (juhendaja Liina Lindström, eesti keele osakond) oli laekunud töödest kõige kitsam ja seega komisjonile ka kõige raskem lugeda ja hinnata. Positiivsena toodi välja, et uurimistöö käsitleb uudset keeleteadusliku aspekti, tuginedes seto materjalile. Rätsep kasutab uurimismaterjalina lähiaastatel Petserimaalt kogutud, seega kõige värskemat keeleainest.

Komisjoni veendumuse kohaselt on kõik laekunud konkursitööd tehtud väga heal tasemel ning sisulises plaanis annavad uusi olulisi ja huvitavaid teadmisi Setomaa keele, kultuuri ja ajaloo kohta. Kõigil neljal uurijatel on tugevaid eeldusi edaspidiseks teadustegevuseks ning komisjon loodab, et noored jätkavad magistriõppes just Seto teemade uurimisega.
Peapreemia anti üle 6. augustil 2016 Värskas toimunud Seto kuningriigipäeval. SA Seto instituudi fond parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks loodi 2015. aasta jaanuaris. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema seto teemadega.

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2015

SA Seto Instituut andis 1. augustil 2015 Obinitsas, Seto kuningriigipäeval välja preemiad parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde autoritele. Välja kuulutati 3 võitjat kahes kategoorias:

Parim bakalaureusetöö: Merike Puura (Tartu ülikool): “Kohanimeandmebaasi ja kohanimeregistri keeleline ja ruumiline analüüs Värska valla näitel”

Parimad magistritööd: 
Kaja Teder (Tartu ülikool) – “Kolme setu murraku sõnavara”
Anu Toe (Tartu ülikool) – Setode kui etnilise grupi meediarepresentatsioon trükimeedias aastatel 1992-2012″