Siseriiklikud projektid, Uudised

7. oktoobril toimus Värskas Eesti põliskeelte konverents

Puulpühätsel pääväl, 7. oktoobril oll Verskah Eesti põlitsidõ kiili konvõrents. Kokko olli’ tulnu’ nuu’, kiä’ umma kiilt tähtsäs pidävä’. Pikebält sai’ kõnõlda’ Pargi Indrek ja Browni Kara. Indrek kõnõl umast tüüst indiaanlaisi man ja ka’ tuust, kas Eesti väigokõsõ’ keele’, näütüses võro ja seto kiil jäävä’ alalõ vai häöse’. Indrek eis’ om uma’ latsõ’ pandnu’ võrokeelitsehe keelepessä. Tä arvas ja luut, õt sääl latsõ’ opva’ ja nakasõ’ mõistma kõnõlda’ umah keeleh.

Browni Kara tutvust ütte vahtsõt mõtõht: kuamuudu keele’ päävävalgusõ kätte tuvva’. Mõtõh om tuuh, õt põlidsõ’ keele’ omma’ pikkä aigu olnu’ ku ar’ matõt, tuu tähendäs, õt omma’ matõt eesti kiräkeele ala. Ja ku mi taha näid säält maa seest vällä tuvva’, sis mi pia tiidmä, koh nä omma’, a tuu jaos tulõs kaia’, koh keelekõnõlõja’ omma’ ja eläse’ ja päämätselt nuid, kiä’ mõistasi’ tõisi opada’.

Väigä’ huvtav oll kullõlda’, kuvvamuudu Eesti põlitsil keelil lätt. Uma keele täämbätsest pääväst kõnõli’ Leima Evelin (seto kiil), Kuuba Rainer (võro kiil), Uie-Matu Mare (kihnu kiil), Ilvese Kristi (mulgi kiil), Velströmi Ene (rannakiel), Tammeougu Mari (sörve kiil) ja Västriku Ergo-Hart (Kodavere kiil). Mi sai tiidä’, õt õgaüts tege tuud, midä mõist ja joud. Puhast keeleoppust anda-as kohki’, a umma kultuuri ja läbi tuu opatas veid´okõsõ ka kiilt õgah kultuuriroomih.

Kiho Toomas kõnõl Eesti keelenõvvokogo tegemisist ja keelepoliitikast, Järvelilli Rein põliskiili aastakümnest ja Soosaarõ Sven-Erik tutvust Eesti Keele Instituudi tüüd põlitsidõ kiiliga’.

SUUR AIT´UMMA: Laanõ Triinu Tarto Ülikooli Eetikakeskusõst, kiä vidä asja iist läbi Tarto 2024 Maailmaülikooli programmi. Triinu om kõrralinõ iistvidäjä ja uma kiil om timä süämeh. Ait´umma Järvelilli Rein, kiä päivä iist vidi ja kõgõ üteh mõtõl, õt kuvvamuudu s’ood päivä kõrralda’. Ait´umma Eesti Kultuurkapitalilõ!

Ait´umma kõigilõ kullõjilõ, kaejilõ, üteh mõtlõjilõ! Ait´umma Setomaa Kultuurikeskusõlõ.

Terveht päivä saat perrä kaia’ Youtube-ist: https://www.youtube.com/watch?v=0oHSHkiQGls&t=2893s

Pildi’ konvõrentsipääväst tei Sundelli Harri, kaia’ saat siit: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=harri.a.sundell&set=a.10224500004429413