Autor: Rein Järvelill

Eesti-Vene koostööprojekt HERITAGE TEACHING

Märtsis 2019 algas piiriülese koostöö projekt “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage Teaching” (ER52), mille eesmärk on arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit ning partnerid Petseri rajooni administratsioon, Petseri Seto Etnokultuuri Ühing ja Seto Instituut.

Projekti tegevused hõlmavad usuliste ja traditsiooniliste pühade, toidu- ja käsitöötraditsioone, mängu-, laulu-, pillimängu- ja tantsutraditsioone. Tegevustesse on kaasatud kolm kooli Setomaa vallast ja neli kooli Petseri rajoonist.
Projekti tulemusena on Setomaa ajaloolise piirkonna koolide jaoks loodud atraktiivne pärandi õpetamise programm ning tegutseb omavalitsuste, koolide ja kohalike kogukondade koostöövõrgustik pärandi atraktiivsel edasiandmisel.
Projekti alguses teostatakse uuring pärimusõppe olukorra ja vajaduste täpsustamiseks. Seejärel asub tööle töögrupp pärandi õpetamise ainekava loomiseks või ajakohastamiseks ning kaasajastatud ainekava katsetatakse 2019.-2020. õppeaastal. Toimuvad õpetajate koolitused, töötatakse välja õppematerjalid, soetatakse koolidele praktilise (muusika, käsitöö jne) oskuste õpetamiseks vajalikke vahendeid. Projektis on kavas erinevate kooliastmete õpilastele hulk huvitavaid üritusi nagu laagrid, matkad, traditsiooniliste pühade ühised tähistamised, ühisvõistlused.
Projekt „Heritage Teaching“ kestab 24 kuud, projekt lõpeb 2021. aasta veebruaris.

Projekti kogueelarve on 166 500 eurot, millest 149 850 eurot on Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 toetus.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi veebileht 

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Seto Instituut SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Näitus “Setomaa fotodel 1918-2018”

Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja koostas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul näituse “Setomaa fotodel 1918-2019”.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

EST-LAT projekt “UNESCO-tourism”

2017. aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toel projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena” (UNESCO-tourism).
Projekti raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud.

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, sest vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees. Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võrumaa suitsusauna traditsioon. Projekti “UNESCO-tourism” eesmärk on luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. Pakkudes ühist terviklikku ja atraktiivset turismitoodet on külastajatel võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva.

Projekti tegevused on laias laastus jagatud kolme ossa: arendustegevused, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad; UNESCO suunalise arendusega seotud tegevused, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega; turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms.

Projekt “Unesco-tourism” viiakse ellu 3 aasta jooksul, 01.03.2017 – 28.02.2020 ning projekti kogueelarve on 1 123 547,00 EUR, mis sisaldab Eesti-Läti programmi toetust 955 014,95 eurot.

Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Turism (juhtpartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus “Suiti”, Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus “Lauku ceļotājs”, Kihnu vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska vallavalitsus, Meremäe vallavalitsus, Kuldiga vallavalitsus, Alsunga vallavalitsus.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Näitus: Setomaa fotodel 1918-2018

Viimased sada aastat on Setomaa jaoks olnud suurte muutuste aeg, seda nii poliitilises kui ka kultuurilises mõttes.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Näituse koostaja
Ahto Raudoja
SA Seto Instituut

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2019

2019. aasta preemiakonkursile laekus kaks üliõpilastööd:

 • Tobias Weber (Müncheni ülikooli soome-ugri ja uraali keelte instituut, bakalaureusetöö): “On linguistic fieldnotes, legacy material, and objectivity – a case study on the meta-documentation of the South Estonian Kraasna dialect”
 • Eleriin Seim (Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond, lõputöö): „Setu naise hame aineline kleidikollektsioon – “Veere pääl””

Seto Instituudi nõukogu hindas peapreemia vääriliseks Tobias Weberi töö Kraasna murdest, Eleriin Seimi kollektsioon hinnati II preemia vääriliseks.

Eleriin Seimi disaninitud ja õmmeldud seto naise hamõ aineline kleit

Seto kirävara

IMG_7323 copy Sarja hind 39,00

Seto kirävara sarja raamatutel on uued, tõesti head hinnad. Kõik väikseformaadilised raamatud maksavad alates 21. maist 3.-, suureformaadilised 5.- eurot. Erandiks on Kuningriigipäevade album, mille hind sulas 10 eurole. Kogu sari on saadaval uue hinnaga 39 eurot! Et raamatuid on 13, teeb see ühe raamatu hinnaks vaid 3 eurot…

Kõiki sarja raamatuid enam väga palju pole, seega kui vähegi huvi on, tasub hankida terve sari, sest sarja tervikuna ei pruugi varsti enam kätte saada. Tegemist on maailma ainsa setokeelse raamatusarjaga.

Seto kirävara sarjas on ilmunud:

 • Mi’ Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium Matvei, Marki, Luka ni Joanni kirotõt. 2013
 • Vabarna Anne Peko suurilõ ja väiksile lukõ’. Vabarna Anne laulu perrä ümbre pandnu Kalkuni Andreas. 2013
 • Pühä päiv. Merca luuekogu. 2013
 • Seto- ja võrokeeline laulik: üteh mulgi- ja tartokeelitside laulaga. 2013
 • Töganitsa Höödö, Alatarõ Hipo ja tõsõ’: Hermann Julius Schmalzi juttõ. 2013
 • Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga välläannõq. 2013
 • Tõnisoni Manni elo ja timä laulu’. 2013
 • Seto naisi elolaulu’. Antoloogia. Kokku säädnu’ Andreas Kalkun ja Vahur Aabrams. 2014
 • Feodor Vanahunt. Ilosa’ ja pogana’ jutu’. 2015
 • 20 aastaka Seto kuningriike sõnolisi laulu’. Kokko kogonu’ ja joonõpääle säädnü’ Sarvõ Õiõ. 2015.
 • 20 aastakka Seto kuningriike. Seto Kuningriigipäevade fotoalbum. 2016
 • Kodotuli valgusõh. Lugõmik kõõle perrele. Kokko säädnü Palmi Silvi. 2017

Setomaa tsässonad

Hind 30,00
Ilmunud 2011
Eesti keeles, kõvakaaneline, 577 lk
ISBN: 9789949916405

Kõigi tänaseni säilinud või teadaolevate Setomaa õigeusu kabelite ehk tsässonate kataloog. Sisaldab ka nelja teemakohast artiklit (autorid Mare Piho, Heiki Valk, Sakarias Leppik, Taavi Pae). Raamat on rohkelt illustreeritud, vahel on tsässonate kaart.

Koostasid Ahto Raudoja ja Tapio Mäkeläinen.

Leeloantoloogia II. Lüürika 1

Hind 3,00
Ilmunud 2012
Eesti keeles, pehmekaaneline, 270 lk
ISBN: 9789985404201

Setu rahvalaulude tekstipublikatsioon “Leeloantoloogia II. Lüürika 1” on jätk 2004. aastal trükis ilmunud kogumikule “Leeloantoloogia I. Lüroeepika”. Laulude tekstid on väljaandesse koondatud temaatiliste rühmade kaupa. Kokku on antoloogias esindatud 205 laulutüüpi 332 lauluteisendiga, mis on rühmitatud 12 teemablokki, hõlmates valdkondi nagu loodus, erinevad elualad ja ametid, pühad ja kalendritähtpäevad, sotsiaalsed suhted ja ühiskonnakorraldus. Antoloogia koostas ja toimetas TÜ eesti rahvaluule emeriitdotsent Paul Hagu.

Saatse muuseum (Setumaa muuseumid 1)

Hind: 3,00
llmunud 2005
ISBN: 17362814

SA Setu Kultuuri Fondi ja MTÜ Arheoloogiakeskuse ühisväljaanne “Saatse muuseum” on esimene Setumaa muuseume lähemalt tutvustavas sarjas. Kogumiku sissejuhatavas artiklis iseloomustab etnoloog Mare Piho lühidalt Setumaa muuseume. Raamatus käsitletakse samuti Saatse muuseumi tööpiirkonna varasemat ajalugu muinasajast tänapäevani (Arvis Kiristaja), Saatse muuseumi asutamislugu ja käekäiku rajamisest kaasajani (Renaldo ja Natalja Veeber) ning antakse ülevaade olulisematest seal säilitatavatest etnograafilistest ja kultuuriloolistest esemetest (Mare Piho).