Igal kandil omad kombed

Käesolev raamatuke on omamoodi jätk 2019. a kevadel ilmunud raamatule
„Igal rahval oma rõivas“. Seegi trükis on valminud Eesti-Läti piiriülese koostöö
programmi rahastuse toel projekti „Omakultuuri piirkondade arendamine ja
tutvustamine turismi sihtkohtadena“ (UNESCO-turism) raames. Kui eelmises
raamatus oli juttu nelja omapärase rahvakillu – setode, kihnlaste, suitide ja liivlaste
– rahvariietest, siis selles trükises saame ülevaate nende nelja rahva kalendritähtpäevadest
ning tähtsamatest sündmustest iga-aastases kultuurikalendris.

Öeldakse, et kõik, mis on kasutuses, see muutub. Kui mõnd eset enam ei
kasutata, jääb see muuseumi tarbeks või hävib. Kui pühi ei peeta, vajub vastav
kombestik lihtsalt unustusehõlma, heal juhul säilib vaid mõni kirjalik ülestähendus.
Loodame, et see pilguheit olulistele päevadele minevikus ja olevikus
aitab kihnlastel, setodel, suitidel ja liivlastel oma rahvakombeid paremini mõista.
Üht-teist võiks taas kasutusele võtta, ununenut meenutada ja kohandada seda
tänapäeva oludele. Kombed säilivad ainult neid pidades.

Jätka lugemist

Путеводитель по Сетомаа

Сетомаа – экзотическая пограничная зона Эстонии. она – как
Эстония, но в то же время совершенно другая. Хорошо сохра-
нившиеся традиции и культурное наследие народа сето, и, в
первую очередь, песни сето (seto leelo) ‒ особый способ пения
‒ делают этот уголок земли особенно привлекательным.
Эта земля с красивейшей природой – с яркими сосно-
выми лесами и глубокими древними долинами – удивит вас
своими незабываемыми видами и людьми.
Путеводитель по Сетомаа даёт краткий обзор о народе
сето и их земле, и знакомит вас с туристическим маршру-
том Сетомаа – Сето Кюляву (Seto Külävüü). Поскольку исто-
рическая земля Сетомаа разделена между двумя странами
– Эстонией и Россией – мы также кратко представим вам
наиболее важные места на территории России, такие как
Печоры и Изборск.
Книга освещает некоторые из наиболее важных еже-
годных событий и даёт обзор мест общественного питания
и размещения. В конце путеводителя есть несколько прак-
тических советов и небольшой сето-русский словарь.
Сето веками жили на границе двух великих культур,
восточной и западной, пытаясь сохранять свои обычаи и
убеждения – это и является причиной, почему сето – осто-
рожный и консервативный народ. Приходите с открытой
душой, уважайте местные обычаи,- и вы испытаете местное
гостеприимство и окунётесь в особенную культуру.

Jätka lugemist

Setomaa ceļvedis Igaunija

Setomā (Setomaa) ir eksotisks Igaunijas reģions. No vienas
puses, tā ir Igaunija, bet tai pašā laikā tā ir pilnīgi citāda. Labi
saglabātās setu tradīcijas un kultūras mantojums, pirmkārt, jau
setu lēlo (seto leelo) – setu īpašā dziedāšanas maniere ‒ padara
šo zemes stūrīti par īstu kultūras pērli.
Arī daba šeit ir īpaši pievilcīga – pārsteidz gaismas pielietie,
gaileņu pilnie priežu meži un senlejas. Papildu garšu šai vietai
piešķir pareizticība, setu valoda un atrašanās pierobežā.
Setomā ceļvedis sniegs nelielu ieskatu setu zemes dabā un
kultūrā, kā arī pastāstīs par Setomā tūrisma maršrutu, kuram ir
dots īpašs nosaukums – Seto Külävüü. Tā kā vēsturiskā Setomā
sadalīta starp divām valstīm – Igauniju un Krieviju –, nedaudz
pieskarsimies arī Krievijas teritorijā esošajām nozīmīgajām
vietām: Pečoriem un Izborskai.
Grāmata apskata arī svarīgākos ikgadējos notikumus, kā
arī informē par ēdināšanas un nakšņošanas vietām. Ceļveža
beigās atrodami daži praktiski padomi un neliela setu-latviešu
vārdnīca.
Seti ir gadsimtiem ilgi dzīvojuši divu lielu kultūru – Austrumu
un Rietumu – starpā, cenšoties saglabāt savas paražas un
uzskatus. tas ir iemesls, kāpēc seti ir piesardzīgi, konservatīvi
un atturīgi. Taču, ja nāksi pie viņiem ar atvērtu prātu un godāsi
vietējās tradīcijas, tad baudīsi viņu viesmīlību un sapratīsi, cik
īpaša ir šī kultūra. Setiem ir ar ko lepoties.

Jätka lugemist

Setomaa travel guide

Setomaa is an exotic border area. The well-preserved traditions
and cultural heritage of Seto people and especially the Seto leelo
(their special way of singing) make this remote getaway a treat
for those seeking purity.
This land with its beautiful nature – bright pine forests,
golden chanterelles and deep primeval valleys – surprises with
its exciting places and special people. The Orthodox background
of the region, the Seto language and the area’s bordering location
make it an especially attractive place.
The Setomaa travel guide gives a short overview of Seto
people and their land, and then focuses on the tourism route of
which is called Seto Külävüü. Since the historical Setomaa has
been divided between two countries – Estonia and Russia – it
also gives a brief overview of the most important places on the
current territory of Russia, such as Pechory and Izborsk.
The book outlines some of the most important annual events
and gives an overview of catering and accommodation facilities.
The end of the travel guide has some practical tips and a small
Seto-English dictionary.
Setos have lived for centuries on the border of two large
cultures, the eastern and western cultures, determined to keep
their customs and follow their own beliefs and that is why Setos
are cautious, conservative and sustainable. Come with an open
mind and respect local customs, then you will be greeted with
great hospitality and a very special culture.

Jätka lugemist

Setomaa reisijuht

Setomaa on Eesti eksootiline piiriala. ta on justkui nagu Eestimaa,
aga samas täiesti teistmoodi. Setode hästi säilinud traditsioonid
ja kultuuripärand, eelkõige aga seto leelo ‒ setode eriline
laulmisviis ‒ teevad sellest maanurgast eheduse maiuspala.
See kauni loodusega – valgusküllaste männimetsade, kuldsete
kukeseente ja sügavate ürgorgudega ‒ maa üllatab oma
põnevate paikade ja eriliste inimestega. Vürtsi lisavad piirkonna
õigeusklik taust, seto keel ja piiriäärne asukoht.
Setomaa reisijuht annab lühikese ülevaate seto rahvast ja
maast ning keskendub seejärel setomaa turismimarsruudile, mis
kannab nime seto Külävüü. Kuna ajalooline setomaa jaguneb
kahe riigi – Eesti ja Venemaa ‒ vahel, tutvustame põgusalt ka
praeguse Venemaa territooriumile jäävaid tähtsamaid kohti,
nagu Petseri ja Irboska.
Raamatus on toodud välja mõned olulisemad iga-aastased
üritused ning toitlustus- ja majutuskohtade ülevaade. Reisijuhi
lõpuosas on mõned praktilised nõuanded ja väike seto-eesti
sõnastik.

Setodel on oma raha. seto kroon võeti käibele 2015. aastal
seto kuningriigipäeval. See on täiesti käibiv raha, mida saab
kasutada enamikus setomaa ostukohtades euroga võrdväärse
maksevahendina. seto kroonide ringlust korraldab seto pank.
pank.seto.ee

Jätka lugemist

Igal rahval oma rõivas

Sellesse raamatusse on koondatud lühike ülevaade nelja väga omapärase rahvakillu
– setode, kihnlaste, suidide ja liivlaste – rahvariietest. Setodel, kihnlastel
ja suididel on oma rahvariiete kandmise ja valmistamise traditsioon võrreldes
naabritega väga hästi säilinud ja tänini kõrgelt hinnatud. Tähelepanuväärne on
seegi, et kõigi nende piirkondade traditsioonilised rahvarõivad on oma naabrite
omadest märgatavalt erinevad: põhjuseks oluliselt erinev kultuur või ajalooline
taust.

Tänapäeva üleilmastuvas maailmas, kus kõik muutub ühest küljest ühetaolisemaks,
väärtustavad inimesed aina enam kultuurilisi erinevusi. Rahvariided
on kultuurilise identiteedi kõige nähtavam osa. Kaunid ja eriomased rahvarõivad
ei tähenda enam ajast maha jäämist, vaid enda päritolu väärtustamist. Kõrvaltvaatajad
on sellise pärandi üle sageli heas mõttes kadedadki.
Käesolev raamatuke, mis on valminud Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi
rahastuse toel projekti „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine
turismi sihtkohtadena“ (UNESCO-turism) raames, aitab loodetavasti
tugevdada kõigi hõlmatud partnerpiirkondade rahvaste kultuuripärandit, kinnistada
teadmisi enda ja naabrite rahvarõivaste erilisusest ja kandmisviisidest
ning oma pärandit uhkusega tulevikku kanda.

Jätka lugemist