Projektid, Rahvusvahelised projektid

Eesti-Vene koostööprojekt HERITAGE TEACHING

2021. aasta detsembrikuus jõudis lõpule 2019. a kevadel alanud piiriülese koostöö projekt
“Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion
of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage
Teaching” (ER52). Projekti eesmärk oli arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist
ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.
Projekti juhtpartner oli MTÜ Setomaa Liit ning partnerid Petseri rajooni administratsioon, Petseri
Seto Etnokultuuri Ühing ja Seto Instituut.
Projekti käigus õppisid koolinoored tundma piirkonna usuliste jm traditsiooniliste pühade
tähistamisega seotud kombeid, toidu- ja käsitöötraditsioone ning mängu-, laulu-, pillimängu- ja
tantsutraditsioone. Tegevustesse oli kaasatud kolm kooli Setomaa vallast ja neli kooli Petseri
rajoonist.
Projekti tulemusena on Setomaa ajaloolise piirkonna koolide jaoks loodud atraktiivne pärandi
õpetamise programm ning tegutseb omavalitsuste, koolide ja kohalike kogukondade
koostöövõrgustik pärandi atraktiivsel edasiandmisel. Programmi loomisel lähtuti kaasava
hariduse põhimõtetest.
Setomaa koolides katsetati kaasajastatud pärimusõppe ainekava 2019.-2020. õppeaastal. Petseri
rajooni koolides käivitati pärimusõppe programm esmakordselt. Samuti toimusid õpetajate
koolitused, töötati välja uusi õppematerjale, soetati koolidele praktilise (muusika, käsitöö jne)
oskuste õpetamiseks vajalikke vahendeid. Samuti korraldati erinevate kooliastmete õpilastele
hulk huvitavaid üritusi nagu laagrid, matkad, traditsiooniliste pühade ühised tähistamised,
võistlused jne.
Projekti käigus koostatud õppematerjalid on elektroonsel kujul kättesaadavad siin:
https://www.setoinstituut.ee/e-pood/allalaadimised/

Projekt „Heritage Teaching“ kestis 34 kuud, projekt lõppes 2021. aasta detsembris.

Projekti ER52 Heritage Teaching kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi
raames.

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht 

Antud veebileht valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle veebilehe sisu eest vastutab
ainuisikuliselt MTÜ Setomaa Liit ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega
Euroopa Liidu seisukohti