Sihtasutuse Seto Instituut põhikiri

1. Üldsätted

 1. Sihtasutus Seto Instituut (edaspidi sihtasutus) on heategevuslik avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud Setomaa- ja seto kultuuri-alase teadustöö koordineerimiseks, edendamiseks ja populariseerimiseks, Setomaa- ja seto kultuuri-alase info koondamiseks ning seto keele ja kultuuripärandi säilimisele kaasaaitamiseks.
 1. Sihtasutus asub Võru maakonnas Setomaa vallas.
 1. Sihtasutusel on oma pangakonto ja atribuutika.
 1. Sihtasutus juhindub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 1. Sihtasutus on asutatud 2010. aastal määramata tähtajaga Vello Lõvi ja Heiki Valgu poolt.
 1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 • Sihtasutuse tegevussuunad

Oma eesmärgi täitmiseks sihtasutus:

 • koordineerib ja algatab Setomaa-alaseid teadusuuringuid ja -projekte;
  • avaldab teaduslikke ja populaarteaduslikke publikatsioone;
  • koondab erinevate asutuste ja eraisikute valduses olevat Setomaa ja seto kultuuri alast infot, kopeerib vastavat materjali ning võimaldab selle kasutamist seto kogukonnale ja laiemale üldsusele;
  • korraldab seto kultuuripärandi kogumiseks ja kaardistamiseks ekspeditsioone ja välitöid;
  • osaleb või korraldab konverentse, seminare, loenguid, näitusi, kursusi, loomingulisi konkursse jms., vahendab lektoreid, konsultante ning lähetab stipendiaate, korraldab tuluüritusi;
  • teeb koostööd erinevate Setomaa ja seto kultuuriga seotud organisatsioonide ja üksikisikutega Eestis ning teistes riikides;
  • osaleb oma- ja pärandkultuurialaste õppevahendite väljatöötamisel;
  • osaleb Setomaa üldiste ja konkreetsete eluvaldkondade arengukontseptsioonide ja planeeringute väljatöötamises;
  • korraldab EL tõukefondide ja muude vahendite kaasamist oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
  • loob ajutisi struktuurilisi allüksusi erinevate projektide ja programmide elluviimiseks;
  • võtab vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;
  • määrab stipendiume ja auhindu ning teeb kingitusi;
  • arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.
 • Sihtasutuse juhtimine

Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Sihtasutusega seotud nõuandvaks koguks on MTÜ Setomaa Teadusnõukogu.

 • Nõukogu
 • Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse juhatuse tegevuse üle.
 • Nõukogu liikmeil on õigus osaleda juhatuse koosolekutel.

4.3. Nõukogul on 6 liiget. Nõukogusse kuuluvad 2 Setomaa valla esindajat, kelle nimetab Setomaa valla vallavalitsus, 1 Kultuuriministeeriumi esindaja, kelle nimetab Kultuuriminister,  ja 3 MTÜ Setomaa Teadusnõukogu esindajat, kelle valib MTÜ Setomaa Teadusnõukogu üldkogu.

4.4. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi nii sihtasutuse asutamisel kui ka edaspidi viieks aastaks nende poolt esindatav asutus või organisatsioon.

4.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.6. Nõukogu liikme tööd nõukogus tehtavat tööd ei tasustata. Nõukogu liikmele võib hüvitada tema tegevusega seotud otsesed kulutused.

4.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

4.8. Nõukogu koosoleku kutsub vähemalt 2 päeva enne koosoleku toimumist kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu esimehe asendamise korra määrab nõukogu.

4.9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Otsused langetatakse kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

4.10. Nõukogu koosolekut protokollitakse, sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

4.11. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

– osaluse omandamine või lõppemine äriühingus;

– kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine.

 • Juhatus
 • Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab sihtasutust. Juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget. Kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, siis valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.
 • Juhatuse liikmed määratakse asutamisotsusega kolmeks aastaks, edaspidi määratakse juhatuse liikmed nõukogu poolt kuni viieks aastaks.
 • Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.
  • Juhatuse liikmetele võib maksta tasu nõukogu poolt määratud ulatuses ja korras.
 • Juhatus esitab nõukogule nimetamiseks võimalike audiitorite nimekirja, kelle seast nõukogu nimetab audiitori.
 • Igal juhatuse liikmel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes.
 • Juhatus esitab nõukogule vähemalt kaks korda aastas ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatab kohe sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
 • Juhatus esitab iga majandusaasta lõppedes nõukogule kinnitamiseks sihtasutuse tegevuse aastaaruande ja järgmise majandusaasta tegevuskava ning eelarve.
 • Juhatust ja nõukogu nõustab teadustegevust puudutavates küsimustes MTÜ Setomaa Teadusnõukogu.
 • Seto Instituudi nõukogu koosolekud on MTÜ Setomaa Teadusnõukogu liikmetele avatud ja neid teavitatakse koosolekute toimumisest samadel alustel juhatuse liikmetega. Setomaa Teadusnõukogu liikmetel, kes ei ole instituudi nõukogu liikmed, on õigus osa võtta küsimuste arutamisest ilma hääleõigust omamata.
 • Sihtasutuse vara, selle kasutamine ja käsutamine
 • Sihtasutuse vara moodustamise allikad on:
  • asutajate poolt üleantav raha ja muu vara;
  • riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahendid;
  • fondidest ja abiprogrammidest saadavad eraldised;
  • füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;
  • seadusega lubatud majandustegevusest laekunud vahendid;
  • muud allikad.
 • Annetused ja eraldised võivad olla rahalised või esemelised.
 • Sihtasutusele üleantud rahalised vahendid kantakse üle sihtasutuse pangakontole. Raha ja muud vara vastuvõtmist tõendab sihtasutuse juhatus oma allkirjaga.
 • Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra määrab nõukogu.
 • Sihtasutuse põhikirja muutmine
 • Põhikirja võib muuta sihtasutuse nõukogu otsusega, mille poolt on hääletanud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.
 • Audiitor
 • Sihtasutuse majandustegevuse üle audiitorkontrolli teostamiseks nimetab seadusest tuleneva vajaduse korral nõukogu kolmeks majandusaastaks audiitori ja määrab tema tasustamise korra.
 • Muude tehingute kontrollimiseks võib nõukogu nimetada audiitori teatud tähtajaga.
 • Audiitori tagasikutsumise korra määrab nõukogu oma otsusega.
 • Sihtasutuse lõpetamine, likvideerimine, ühinemine või jagunemine
 • Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
 • Nõukogul on õigus otsustada sihtasutuse lõpetamine, kui sihtasutuse eesmärgid ei ole enam saavutatavad.
 • Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.
 1. Sihtasutuse vara jaotus sihtasutuse lõpetamise korral

SA lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja  sihtasutuste nimekirja kantud sarnaste eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Sihtasutuse Seto Instituut asutamisotsusega 15.04.2010. a

Põhikirja on muudetud asutajate otsusega 10. detsembril 2019. aastal.

Laadi alla põhikiri: