Uudised

Üliõpilastööde preemiakonkursi uus tähtaeg on 13. juuli

Seoses keerulise kevadega, esialgu väljakuulutatud tähtaja sattumisega jaaninädalale ja kuumalainesse ning Seto Kuningriigipäeva lükkumisega septembrisse lükkame üliõpilastööde preemiakonkursi tööde esitamise tähtaja edasi 13. juulile. 

Esmaspäevaks, 13. juuliks oodatakse preemiakonkursile 2018‒2020 kaitstud seto-teemalisi bakalaureuse- ja magistritöid (sh rakenduslikke), olenemata erialast, valdkonnast või kõrgkoolist. SA Seto Instituut kuulutab parimad seto-teemalise bakalaureuse- ja magistritööd välja 5. septembril 2020 toimuval Seto Kuningriigipäeval Kolossovas. Mõlemas kategoorias on võidutöödele ette nähtud rahaline preemia.

2019. aastal võitis konkursi peapreemia Tobias Weberi Saksamaal kirjutatud ingliskeelne bakalaureusetöö “Kraasna – The state of documentation and description of an extinct South Estonian dialect” (“Kraasna murre – väljasurnud lõuna-eesti keele murde dokumenteerimise ja kirjelduse seis”). Tobias Weber on Kraasna murde kohta koostanud sisuka ingliskeelse kodulehekülje, mis asub aadressil https://kraasna.wordpress.com/.

2020. aastal toimub preemiakonkurss 6. korda.

Failid võib saata pdf-na või lingina (nt DSpace vms) aadressil info@setoinstituut.ee

Kontakt ja info:
Helen Külvik
SA Seto Instituut
Tel 52 94 033
info@setoinstituut.ee

Seto Instituudiga allikaid puhastama

Seto Instituudil on juba sel aastal plaanis koondada kokku info Setomaa allikatest ning nii mõnedki rikutud allikad taastada. Ootame kõiki, kes tahavad tööle käed külge lüüa, juba 2.-3. juulil puhastustöödele Tuplova, Ermakova ja Võmmorski allikate juurde. Tööd viiakse läbi koostöös Tartu ülikooli arheoloogidega.

Seni on Setomaa allikatega on väga vähe tegeletud: andmed on koondamata, allikaid pole süstemaatiliselt kaardistatud ega fotografeeritud. Põgusalt on allikaid puudutatud trükisõnas. Näiteks märgivad H. Valk ja L. Grusina oma artiklis “Setomaa pühad allikad ja veekogud” (raamatus “Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)”), et Setomaal ulatub kultuslike allikate arv 41-ni. Eri aegadel on talletatud pärimuslikke jutte, mis on koondamata ja asukohad maastikul lokaliseerimata.

Varasematel aegadel on allikad olnud pidevas kasutuses, kuid aja jooksul on paljud neist vajunud unustusehõlma. Allikate ümbrused on võsastunud, mitmed aga lausa kuivanud, nt. Simaski küla püha läte, Ermakova silmaläte jt. Mitmed allikad on võimalik puhastööde käigus taastada. Korras allikad, kust on võimalik ammutada puhast joogivett, on riigile kaitsestrateegilise tähtsusega, eriti piirialadel ja kriisisituatsioonides (nt 2019. a sügistormiga seotud kriis). Setomaal on praegugi neid külasid ja talusid, kus kohalikud elanikud regulaarselt allikatest joogivett toovad, sest nõukogude-aegsed maaparandustööd on paljudes piirkondades põhjaveetaset alandanud ja salvkaevudest vett kätte ei saa. Sellised talud sõltuvad igapäevaselt allikatest saadavast puhtast joogiveest.

2.-3. juuli töödel osalemiseks palume võtta ühendust Ahto Raudojaga (tel 518 2411), et leppida kokku tööplaan ja -graafik ning täpsed kohtumiskohad ja saada infot vajaliku varustuse kohta.

 

Eesti- ja ingliskeelsed reisijuhid müügil Seto Kaubamajas

Meie hea partneri Seto Kaubamaja riiulile on müüki ilmunud kaks värsket Seto Instituudi trükist: eesti- ja ingliskeelne Setomaa reisijuht. Taskuformaadis reisijuhi saab mugavalt reisile kaasa võtta. See on eelkõige kerge lugemine neile, kes Setomaaga alles esimest tutvust teevad, ent üht-teist põnevat leiab reisijuhist kindlasti ka juba hea Setomaa tundja. Reisijuht sobib hästi neile, kes soovivad Setomaal omal käel ringi käia, kuna raamatu põhiosa keskendub Setomaa peamisele turismimarsruudile, Seto Külävüüle. Oleme reisijuhis Külävüüd mõtteliselt pikendanud ka Petseri-tagustele aladele, seega ei piirdu selle raamatu Setomaa ainult tänapäevase Setomaa vallaga Eesti Vabariigi territooriumil.

Rikkalike värvifotodega reisijuht teeb ülevaate ka Setomaa kultuurikalendri tähtsamatest sündmustest, sh olulisematest kiriku- ja rahavkalendripühadest. Lisatud on nimistu söögi- ja majutuskohtadest ning väike seto-eesti sõnastik.

Mõlemat raamatut saab lisaks Seto Kaubamajale soetada ka Setomaa muuseumidest.

Seto kaubamaja raamatute osakonda pääsed SIIT.

Üliõpilastööde konkurss 2020

SA Seto Instituut kuulutab välja 2020. a preemiakonkursi parimate seto-teemaliste bakalaureuse- ja magistritööde leidmiseks.

Konkurss toimub juba kuuendat korda. 2015. aasta jaanuaris lõi SA Seto Instituut fondi parimate seto-teemaliste üliõpilastööde premeerimiseks. Preemia eesmärk on ergutada üliõpilasi ja kraadiõppureid tegelema Setomaad/setosid käsitlevate teemadega.

Eesti-Vene koostööprojekt HERITAGE TEACHING

Märtsis 2019 algas piiriülese koostöö projekt “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area – Heritage Teaching” (ER52), mille eesmärk on arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit ning partnerid Petseri rajooni administratsioon, Petseri Seto Etnokultuuri Ühing ja Seto Instituut.

Projekti tegevused hõlmavad usuliste ja traditsiooniliste pühade, toidu- ja käsitöötraditsioone, mängu-, laulu-, pillimängu- ja tantsutraditsioone. Tegevustesse on kaasatud kolm kooli Setomaa vallast ja neli kooli Petseri rajoonist.
Projekti tulemusena on Setomaa ajaloolise piirkonna koolide jaoks loodud atraktiivne pärandi õpetamise programm ning tegutseb omavalitsuste, koolide ja kohalike kogukondade koostöövõrgustik pärandi atraktiivsel edasiandmisel.
Projekti alguses teostatakse uuring pärimusõppe olukorra ja vajaduste täpsustamiseks. Seejärel asub tööle töögrupp pärandi õpetamise ainekava loomiseks või ajakohastamiseks ning kaasajastatud ainekava katsetatakse 2019.-2020. õppeaastal. Toimuvad õpetajate koolitused, töötatakse välja õppematerjalid, soetatakse koolidele praktilise (muusika, käsitöö jne) oskuste õpetamiseks vajalikke vahendeid. Projektis on kavas erinevate kooliastmete õpilastele hulk huvitavaid üritusi nagu laagrid, matkad, traditsiooniliste pühade ühised tähistamised, ühisvõistlused.
Projekt „Heritage Teaching“ kestab 24 kuud, projekt lõpeb 2021. aasta veebruaris.

Projekti kogueelarve on 166 500 eurot, millest 149 850 eurot on Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 toetus.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi veebileht 

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Seto Instituut SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Näitus “Setomaa fotodel 1918-2018”

Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja koostas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul näituse “Setomaa fotodel 1918-2019”.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

EST-LAT projekt “UNESCO-tourism”

2017. aasta märtsikuus algas Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi rahastuse toel projekt „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena” (UNESCO-tourism).
Projekti raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud.

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvad piirkonnad on unikaalsed, sest vanad traditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Laul ja tants, rahvariided, usu- ja rahvakalendripühade tähistamine, toidu- ja käsitöötraditsioonid on neis paigus jätkuvalt au sees. Eestist kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võrumaa suitsusauna traditsioon. Projekti “UNESCO-tourism” eesmärk on luua ühine turismitoode UNESCO poolt tunnustatud nelja väikese omakultuuri piirkonna baasil. Pakkudes ühist terviklikku ja atraktiivset turismitoodet on külastajatel võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub harva.

Projekti tegevused on laias laastus jagatud kolme ossa: arendustegevused, sh väiksemad investeeringud, koolitused, töötoad; UNESCO suunalise arendusega seotud tegevused, sh tunnuslause loomine, konverentsid, õppereis Ungarisse tutvumaks seal UNESCO piirkondade arenduse ja turundusega; turundus ja kommunikatsioon, sh ühiste materjalide tootmine, reisijuhtide koostamine, messidel osalemine jms.

Projekt “Unesco-tourism” viiakse ellu 3 aasta jooksul, 01.03.2017 – 28.02.2020 ning projekti kogueelarve on 1 123 547,00 EUR, mis sisaldab Eesti-Läti programmi toetust 955 014,95 eurot.

Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Turism (juhtpartner), SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus “Suiti”, Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus “Lauku ceļotājs”, Kihnu vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska vallavalitsus, Meremäe vallavalitsus, Kuldiga vallavalitsus, Alsunga vallavalitsus.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Näitus: Setomaa fotodel 1918-2018

Viimased sada aastat on Setomaa jaoks olnud suurte muutuste aeg, seda nii poliitilises kui ka kultuurilises mõttes.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Näituse koostaja
Ahto Raudoja
SA Seto Instituut

Preemiad parimatele üliõpilastöödele 2019

2019. aasta preemiakonkursile laekus kaks üliõpilastööd:

  • Tobias Weber (Müncheni ülikooli soome-ugri ja uraali keelte instituut, bakalaureusetöö): “On linguistic fieldnotes, legacy material, and objectivity – a case study on the meta-documentation of the South Estonian Kraasna dialect”
  • Eleriin Seim (Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond, lõputöö): „Setu naise hame aineline kleidikollektsioon – “Veere pääl””

Seto Instituudi nõukogu hindas peapreemia vääriliseks Tobias Weberi töö Kraasna murdest, Eleriin Seimi kollektsioon hinnati II preemia vääriliseks.

Eleriin Seimi disaninitud ja õmmeldud seto naise hamõ aineline kleit

Seto Instituudil on uuendatud põhikiri

2020. aasta kevadel 10-aastaseks saaval Seto Instituudil valmis värske, uuendatud põhikiri. Põhikirja uuendamise vajadus tulenes varasemast ebamäärasest liikmete korra määramisest ja mõningatest nõuetest seadusandluses, samuti vajadusest oma tegevussuundi täpsemalt määratleda.

Uuendatud põhikirjaga saab tutvuda siin.